Nov 27, 2018

Дни на отворените врати на пасивни къщи

„Проверките в пасивното строителство дават спокойствие на строителя, че предоставя на инвеститора качествен продукт“ – това заяви инж. Николай Ставрев, докато показваше пасивната къща „Оберон 2“ изградена в с. Марково.

инж. Ставрев

В началото на месец ноември за 15-ти път се проведе международният ден на отворените врати на пасивни къщи. В тази инициатива се включи и фирма Оберон концептбау ЕООД. Управителят на фирмата инж. Ставрев разказа подробно както за процеса по строителството, така и за важността на сертифицирането. Той има амбицията да запознае повече хора с модела „пасивна къща“, който според него има множество преимущества. Макар първаночалното вложение да е по-голямо, инвестицията се възвръща от сметките за електроенергия.

„Няма голяма разлика между пасивното и обикновеното строителство“ – смята инж. Ставрев. Той сподели, че след натрупания опит с обект „Оберон 1“ вече са по-подготвени относно изискванията и само незнанието е причина да няма повече изпълнени пасивни обекти. 

Стандартът за пасивно строителство е разработен преди 25 години и представлява съвкупност от правила. Под внимание се взима климатът, местоположението, материалите, дизайнът. Чрез използването на природните ресурси в съчетание с технологиите се постига максимална енергийна ефективност. За инж. Ставрев едно от най-големите преимущества на пасивната сграда е комфортът на обитаване. Въздухообменът и постоянната температура, която се постига с минимални вложения, са ключовите компоненти на една пасивна къща. Те са постигнати и при демонстрационния обект „Оберон 2“ в с. Марково, където се работи по стандарта на Института за пасивни къщи в Дармщат, Германия. Проектант на обекта е арх. Ива Стоянова, а ръководител на проекта е д-р инж. Атанас Ставрев. Изпълнителят е фирма Оберон концептбау ЕООД.

Инж. Ставрев поясни, че е особено важно да не се икономисва от топлоизолацията и да се съблюдават характеристиките й. Както при първия пасивен обект, така и тук строителят се доверява на Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар. Крайното покритие е полимерната мазилка ГранопорТоп, а дебелината на топлоизолационната плоча е изчислена на 26 см Баумит ПроТерм.

В деня на отворените врати изпълнителят демонстира, че един дом може да бъде както естетичен, така и комфортен, лишен от влага и мухъл, с ниски режийни разходи и целогодишна температура от 21 градуса. Този постоянен микроклимат се постига с топлоизолационната система на Баумит, съчетана с южната ориентация на къщата, където има максимално остъкляване с прозорци. А плътните стени на запад не позволяват прегряване през летния период. В интериора проектантите са заложили на визия, съчетана от видим бетон, метал, стъкло и дърво, която провокира посетителите.

Интервю с инж. Николай Ставрев - управител на Оберон Концептбау ЕООД

Sep 17, 2018

Вертикална планировка около хотел с използването на Баумит ГалаДрейн

Много често, разхождайки се по улиците се натъкваме на тротоарни настилки, по които трудно се ходи – плочите се клатят, пропадат, локви от вода под тях опръскват краката ни, много от тях са начупени или са с различна визия, форма и качество. Същото се отнася и за плочници, върху които се движат превозни средства.

Причините за това състояние са от различно естество: некачествени плочи и павета, използване на други некачествени или неподходящи строителни материали, непознаване на технологията за изпълнение или поевтиняването й и т.н.

Съвременните изисквания при изпълнението на площадките и тротоара около сградите налагат все по-често да се замисляме над въпроси като:
 1. Как настилката да бъде достатъчно здрава, за да не сляга и да не се поврежда при движение на коли и хора;
 2. Как при дъжд водата да не се събира и да създава естествени езера, поради запушените с листа и други боклуци решетки на уличните шахти, как тази вода бързо и безпрепятствено да се отведе;
 3. Как, едновременно с това, да не се налага изграждането на канализация за големи дебити за поемане на водите при силни, интензивни валежи;
 4. Как да се предотврати замръзване на водата под настилката, което в един момент води до разрушаване на плочите/паветата;
 5. Как да се намали опасността от слягане на основата;
 6. Как да се избегне появата на изсолявания (бели петна от отложил се варовик) по фугите и плочите;
 7. Как да се предотврати опасността от развитие на растения (корени) във фугите между плочите/паветата.
За решаването на изложените и други проблеми от подобен характер специалистите от Баумит имат разработени системни продукти, които да са съобразени с условията на всеки един обект. Използването на тези продукти и комбинирането им зависи от конкретния обект, от конкретните условия и от целите, които са поставени в процеса на проектиране.

За правилното изпълнение на вертикалната планировка се изисква спазването на някои основни принципи:
 1. Трябва да е подготвена добра основа, която да осигури равномерно разпределение на натоварването и така да се намали опасността от непредвидено слягане или пропадане;
 2. При водоплътна основа, да се предвиди така, че водопропускливите пластове над нея да бъдат под границата на замръзване на почвата. Да се осигури наклон за оттичане на попиващите и просмукващи се води към подходящи странични участъци извън площите с положена настилка или към изградена към обекта дренажна система;
 3. Ако водата в основата на настилката ще се задържа по-продължително, трябва да се предвиди нейното максимално ниво да бъде под границата на замръзване на почвата;
 4. Основата трябва да е добре уплътнена.
За конкретния обект – хотел в град София трябваше да отговорим на следните въпроси: Как да изпълним плочника, по който се придвижват превозни средства към входа на хотела и площадката с парко-места край него? Кое е доброто решение за паважната настилка?
Отговорите на тези въпроси открихме в използването на продукти от серията ГАЛА. Технологията за полагане на нова настилка след отстраняване на компрометираната стара, включва следното:
 • Отстраняване на старата настилка и почистване на основата до бетонната плоча на подземните помещения на хотела. Включително изсмукване на прахта. Компрометирани участъци от хидроизолацията трябва да бъдат възстановени. Проверяват се наклоните на основата, дали навсякъде са в посока към наличните отвеждащи канавки, за да осигури възможност за просмукалата се през фугите или страничните участъци вода да се оттича към съществуващата канализационна система;
 • Дренажният разтвор за паваж Баумит ГалаДрейн се доставя на обекта в силоз и се разбърква с проточен смесител – елемент от подсилозното стопанство. 
 • Консистенцията на разтвора трябва да бъде настроена така, че при формирането с длани на топка от него, тя да не се разпада или да не се разтича.
 • Дебелината на полагане на разтвора е приета ок. 4 см, което е съобразено с текущите коти на основата и размера на новите бетонови павета. Нивата на полагане трябва да следват проектните коти, понижени с височината на паветата, като трябва да се предвиди и слягането на последните, вследствие от уплътняването им в пресния разтвор. За постигането на равна повърхност на паветата трябва да се подравни отлично подложката. Това става с използването на метални профили, които служат за „майки”. Помежду им насипаният разтвор се изтегля с мастар. 
След подравняването „майките се изваждат внимателно, а празното пространство се запълва внимателно с материала;
 • Паветата се редят на фуга от ок. 3 мм, зададена от зъбчетата, оформени фабрично по страните им, (снимка 4). При топло време е препоръчително те да се навлажняват предварително обилно с вода. Реденето се изпълнява на участъци, за да не пресъхва подложения под тях дренажен разтвор Баумит ГалаДрейн. В крайните участъци, където не могат да се монтират цели елементи (павета, плочи), се изрязват парчета от тях, като предварително се вземат точните размери за всяка позиция;
 • Трябва да се предвидят разширителни фуги, като за конкретния обект ролята на такива в надлъжна посока се изпълнява от разположените по дължина на площадката линейни канавки между канализационните шахти. В напречна посока е предвидено изпълнението на още няколко такива фуги, като местата (сеченията) са подбрани в зависимост от конкретните размери и оформление на площадката;
 • След завършването на всеки отделен участък може да се пристъпи към фугиране на пространствата между паветата с пясък. 
Пясъкът трябва да е с подходяща зърнометрия, така че да навлиза безпрепятствено и да успява да запълни цялото пространство от фугите по дебелината на бетоновите павета. Той се разнася внимателно с широка четка върху фугите. След запълването им, излишният пясък се измита;
 • Паветата се трамбоват с лека вибрационна плоча;
 • Накрая повърхността се омокря с вода, която се разпръсква с маркуча, за да се образуват капчици като от ситен дъжд;
 • След около 7 дни, когато подложката е набрала достатъчна якост и върху настилката може да се ходи, фугите се дозапълват с пясъка за фугиране. Повърхността отново се омокря внимателно с вода (под формата на ситен дъжд). След изсъхването на паветата, евентуални остатъци от пясъка на повърхността се измитат с четката.
 • Върху готовата настилка може да се прилага леко натоварване (спорадично движение на леки автомобили) – след около 14 дни, а пълно натоварване се допуска след минимум 28 дни.

Предимствата на използваната технология при полагане на настилката се състоят в следното:

 1. Баумит ГалаДрейн притежава високи якостни показатели (отговаря на циментов разтвор с якост на натиск клас С 16/20 (20 N/mm2). Това дава възможност слоят да поема значителни натоварвания и да разпределя равномерно напреженията върху основата;
 2. Продуктът, чрез дрениращите си свойства позволява, достигналата до него вода от повърхността през фугите между паветата да преминава безпрепятствено и относително бързо да се стича към водоприемните канавки. Така попилата през фугите вода достига до отводнителната канализация без да се задържа под паветата, без да замръзва там, което би предизвикало разместване и разрушаване на настилката във времето;
 3. Силно се намалява опасността от образуване на бразди от автомобилни гуми върху настилката, благодарение на якостните показатели на материала;
 4. Силно порьозният дрениращ разтвор, със значителни по размери пори, прекъсва възможността за покачването на капилярна влага към повърхността;
 5. Слоят циментов разтвор не позволява развитието на корени, защото той прекъсва хранителната почвена среда;
С програма ГАЛА проектантите получават възможността да залагат качествени продукти, които да изпълняват необходимите изисквания. Изпълнителите притежават сигурни материали, които няма да компрометират резултатите от техния труд – така се гарантира дълготрайна експлоатация. Инвеститорите остават доволни от красивите площадки и алеи около сградите и дълги години могат да им се наслаждават, без да се нуждаят от допълнителни разходи за обновяване и ремонти.

Aug 8, 2018

Как бързо да ремонтираме старата баня с продукти Баумакол на Баумит?

Знаете колко неприятен е ремонтът на стара баня, особено когато тя е единствена в жилището. Затова ще ви дадем съвет, как да направите за един уикенд нова баня с правилните продукти на Баумит.
Ако старите плочки са добре залепени, с нашата система за лепене на плочка върху плочка ще постигнете оптимален резултат. Трябва ви бързосвързваща замазка Баумит Рапидо 1, Баумит Супергрунд, хидроизолационна лента Баумакол Страп, еластична хидроизолация Баумакол Пруф, гъвкаво бързосвързващо високоеластично лепило Баумакол Флекс Спийд, Баумакол Премиум фугираща смес и Баумакол силикон.
Ако сте премахнали плочките по пода и за да дадете добър наклон за оттичане на водата към сифона, ви препоръчваме да използвате бързосвързващата замазка Баумит Рапидо 1. Предварително основата трябва да се почисти и да се грундира с дълбокопроникващия Баумит Грунд.
Грундът обезпрашава основата, уеднаквява попиващата й способност и прави по-здрава връзката с последващото покритие. След около 15 мин. грундът изсъхва и може да се започне с полагането на замазката. За целта се отмерва точно количество вода 2 литра на 25 кг торба Рапидо 1. При по-малка площ, сухата смес може да се разбърква и със строителен миксер, а не с машина. Поради съкратеното отворено време, замазката се бърка в малки количества до получаване на еднородна смес. Готовата смес се нанася и изравнява. На следващия ден замазката е добре свързала и остатъчната ѝ влажност е само 2%, което я прави идеална за полагане на последващи покрития от всякакъв характер.
Следва залепване на новите плочки. Ако старите плочки са добре залепени, нямат кухи пространства под тях и стените са прави, може да започнете със система Баумакол, която ще гарантира добрия краен резултат. Грундирайте най-напред старите плочки с грунд за непопиващи основи Баумит СуперГрунд.
Той е готов за полагане бледожълт грунд и съдържа кварцов пясък за постигане на добро сцепление. Времето за съхнене е около 1-2 часа, в зависимост от климатичните условия. След това се пристъпва към хидроизолирането. Най-напред се вгражда гъвкавата хидроизолационна лента Баумакол Страп между пода и стените и между всеки две съседни стени. Тези съединителни фуги са най-податливи на пукнатини и затова защитата им е много важна за предотвратяване на достигане на влага през фугите до стените. Баумкол Страп се прегъва в средата, притиска добре към основата, като се замазва с хидроизолацията Баумакол Пруф. По цялата дължина на съединителните фуги „стена-стена” също полагаме хидроизолираща лента. Препоръчително е съединителните фуги да се защитят изцяло и навсякъде, а не само в зоните с пряко мокрене. Площта около вградадения смесител за душа също се обмазва с хидроизолацията, за да се монтира хидроизолационния маншет, който е приложен в комплекта на смесителя. Маншетът се монтира около кутията на универсалното устройство за вграждане. Върху него също се полага от хидроизолационния разтвор.
След полагане на Баумакол Страп при връзките „под- стена“ и „стена-стена“, се изпълнява цялостната хидроизолация с готовия хидроизолационен разтвор Баумакол Пруф, който се нанася с валяк или четка. Първо се измазва един слой и след около 2 часа време за съхнене, се измазва и втори слой. Минималната дебелина на покритието трябва да бъде 1 мм. При повторното нанасяне хидроизолационното покритие става плътно и влагата и водата нямат шанс да проникнат към стените, дори ако се появят микропукнатини във фугиращата смес.
За лепене на плочките ще разбъркаме лепилото Баумакол ФлексСпийд в кофа с чиста вода. Количеството направна вода не трябва да превишава 5,5 л за една торба от 25 кг суха смес. В първия момент след разбъркването сместа е гъста и се рони на грудки. След като се изчака да узрее около 3 мин лепилото ФлексСпийд се пребърква още веднъж и тогава то се отпуска, а консистенцията му става оптимална за лепене на плочки, защото всички съставки вече са активирани.
Бързосвързващото, високоеластично лепило за плочки Баумакол Флекс Спийд е с клас C2FT S1. Прилага се и вън и вътре и е подходящо за всички видове керамични плочки и големи плочи от естествени камъни. При работа с него трябва да се има предвид съкратеното отворено време. Нанася се с гребеновидна маламашка със зъб 10 мм, на малки площи. Внимава се количеството на готовия разтвор Баумакол Флекс Спийд да бъде по-малко от това на стандартните лепила. Тъй като лепилото е високоеластично, то осигурява гъвкав слой и добро сцепление между стари и нови плочки и при евентуални малки премествания в конструкцията на сградата предпазва новите плочки от напукване. При лепене на плочки на пода, Баумакол Флекс Спийд се нанася и върху основата, и върху плочката, като при залепването се следи линиите от гребена на маламашката да са перпендикулярни една на друга. Всичко става много бързо. Затова трябва да се забърка такова количество от сухата смес, което да се изразходва в рамките до максимум 40 – 45 мин. Само след 4 – 5 часа може да се продължи с бързия ремонт и да се залепи първият ред плочки по стената, тъй като лепилото е стегнало достатъчно и върху пода може да се стъпва.

С фугирането можем да започнем 2 часа след залепване на плочките. Фугиращата смес Баумакол Премиум се разбърква в точно определено количество чиста вода и се оставя да узрее за около 5 мин., след което се пребърква отново за краткo. Баумакол Премиум Фуга е еластична, нереагираща с хранителни продукти, водо- и мразоустойчива фугираща смес за широчина на фугата от 1 до 8 мм. Прилага се за стени и подове, за фаянс, плочи и мозайки. Подходяща е за вътрешно и за външно приложение. Баумит Премиум фуга притежава не само естетическа функция, но и е важна защита за проникване на вода през фугата между плочките. Произвежда се в 24 цвята. Можете да я подберете така, че тя да се слива с керамичното покритие или да контрастира спряма него. Фугирането става със специална маламашка, при оптимална консистенция, позволяваща плътното запълване на пространството. След като започне да се втвърдява, фугиращата смес се оформя с дунапренова маламашка, потопена във вода и добре изстискана, а с друга по-мека гъба фугите се оформят окончателно.
Там, където в хидроизолацията е интегрирана уплътнителна лента, се полага еластичният уплътнител Баумакол Силикон, който след изсъхване е по-гъвкав от фугиращата смес на циментова основа. Преди полагане на еластичния силикон, плочките се облепят с хартиено тиксо, за по-лесното отсичане и почистване. Баумакол.
Силикон се произвежда в същите 24 цвята на Баумакол Премиум Фуга плюс един безцветен. Така в крайната визия няма да има разлика между оформянето на фугите.
Ако искате да се запознаете по-подробно с начина на полагане на гореописаната система от продукти за бърз ремонт, можете да направите това като изгледате нашите обучителни филми:Jun 20, 2018

Баумит избра в Братислава европейската фасада за 2018 година

36 финалисти от 27 Баумит държави достигнаха до големия финал на 14. Юни, който се състоя в сградата на Словашката филхармония в Братислава. Международно жури, съставено от водещи архитекти избра победителите в 6-те категории и големия победител в конкурса Baumit LifeChallenge. Испания отново спечели голямата награда, както и през 2014 г., а българска фасада бе сред номинираните в категория "Еднофамилни къщи".

Братислава/ Вопфинг, 19 юни 2018 - Баумит връчи на 14. Юни 2018 г. в сградата на Словашката филхармония в Братислава наградите в конкурса за европейска фасада на годината Baumit LifeChallenge. 13 признати архитекти избраха на специална финална среща победителите в категориите, "Еднофамилни къщи", "Многофамилни жилищни сгради","Нежилищно строителство", "Термично саниране", "Реновиране на исторически сгради", както и в специалната категория "Вдъхновени от структурата". От българска страна член в журито бе арх. Цветан Петров от компанията "Иво Петров - Архитекти" ООД.

В средата арх. Цветан Петров на заседанието на журито в Братислава

Големият победител за 2018 г. стана испанският проект "Collective Housing and health centre"


COLLECTIVE HOUSING AND HEALTH CENTRE, Испания

на екипа архитекти от фирма Bonell I Gil & Peris + Toral.Измежду 36-те финалисти в категория "Еднофамилни къщи" се класира и българска фасада - "Къща 14" на ул. Голяма могила 100а в гр. София с проектант арх. Лорита Панова и изпълнител и инвеститор "Джентъл хаус" ЕООД.


Номинираната българска фасада - "Къща 14" на ул. Голяма могила 100а в гр. София с проектант арх. Лорита Панова и изпълнител и инвеститор "Джентъл хаус" ЕООД


Арх. Лорита Панова и арх. Атанас Панов

"Ние решихме за първи път през 2014 г. да представим конкурса Baumit LifeChallenge в цяла Европа, за да покажем безбройните и креативни възможности, които сега са на разположение в дизайна на фасадните повърхности и текстури. Растящият международен интерес от страна на архитекти, инвеститори и строители към тези награди ни убеди да организираме конкурса Baumit LifeChallenge на всеки две години. Тази година имаме общо 325 участвали обекта.", сподели маг. Роберт Шмид, управител на Baumit Beteiligungen GmbH по време на гала вечерята, където строителният бранш на Европа отпразнува на специална церемония наградите.

Европейската Фасада на годината за 2018. Преглед на печелившите проекти

Победителите в 6-те категории:


325 фасади от 27 държави - 36 номинирани за финала в Братислава

В конкурса Европейска фасада на годината 2018 участваха значително повече обекти - точно 325, в сравнение с предходните години. Конкурсът премина във финалната си фаза в края на март. Най-добрите фасади влязоха в късата листа след гласуване на експертите от международното жури. Така до финала достигнаха 36 обекта в 6-те категории. Архитектите, инвеститорите и строителните фирми на 36-те номинирани фасади бяха поканени на 14. юни 2018 г. на церемонията по връчване на наградите в столицата на победителя от Life Challenge 2016 г. На финалите в Братислава членовете на журито избраха тазгодишните победители.

5 категории, една специална награда

Конкурсът Life Challenge 2018 възприе като свое мото фразата "Вдъхновени от структурата". Освен категориите "Еднофамилни къщи", "Многофамилни жилищни сгради", "Нежилищни сгради", "Термично саниране" и "Реновиране на исторически сгради" има и още една специална награда за сгради, отличаващи се със специална текстура на фасадната повърхност. Всеки победител в съответната категория получи по € 6,600 парична награда, а големият победител - € 9,900.

За Баумит

Баумит интернационал е създадена през 1988 г. Баумит е водещ производител на топлоизолационни системи в цяла Европа с над 40 млн. м2 на година и на трето място по производство на сухи строителни смеси. Групата е ситуирана и има дъщерни дружества в 26 европейски държави и в Китай. Баумит притежава 35 производствени предприятия за сухи строителни смеси и 11 за пастообразни продукти. Служителите във всички предприятия наброяват 3350 човека, а очакваният оборот за 2018 г. е 1 млрд. Евро.


За още информация:
www.baumit.bg, www.challenge66.com
c/o freecomm.wien, jörg schaden
e-mail: office@freecomm.cc
mobile: 0676/624 17 85

Jun 18, 2018

Започна летният етап от конкурса на Баумит “Фасада на годината 2018“


В края на пролетния сезон когато температурите навън се покачват, а яркото слънце вече напича фасадите на сградите, слагаме началото на етап „Лято“ от годишния конкурс на Баумит. Този път обектите са 9 в различни категории и очакват вашия глас.
Можете да ги разгледате и да изберете тук.
Споделете вашите предпочитания като гласувате еднократно до 12:00 часа на 31-ви август 2018 г. Фасадите, събрали най-много ваши гласове ще се класират на първо, второ и трето място и ще имат възможността да участват в гласуването на финалния кръг от конкурса за публиката през март 2019 г.
Ако имате повече от един фаворит, може да изразите своите впечатления тук.
Очакваме ви, гласувайте и може да спечелите награда в нашата сезонна томбола!. Баумит пожелава успех на участниците във “Фасада на сезона – Лято 2018”!

Jun 1, 2018

ПРИКЛЮЧИ ПРОЛЕТНИЯТ ЕТАП В КОНКУРСА НА БАУМИТ “ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2018”

На 31-ви май, в 12:00 ч. завърши първият етап от тазгодишния конкурс “Фасада на годината 2018”. В него премериха сили осем прекрасни фасади в различни категории.

Вие, почетното жури и приятели на Баумит, подредихте крайното класиране по следния начин:

На първо място се класира многофамилна жилищна сграда от град Плевен.

Обектът е в категория „Жилищни сгради – ново строителство“ и се намира на ул. „Ал. Стамболийски“ 4. Проектант и заявител на обекта е арх. Румен Шекеров от „Шекеров архитекти“. Изпълнител и инвеститор е фирма „Четири едно“ ООД. Пролетната фасада е осъществена с помощта на Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп К1,5. Цветовете са 0019, М746, М747.

Второ място заема обект 8:


Обектът е в категория „Термично саниране“ и е по НПЕЕМЖС. Намира се в гр. Габрово на ул. „Спортна“ №3, вх. А, Б и В. Проектант е арх. Константин Брънеков от „Лано Проект“ ЕООД. Заявител и изпълнител е фирма „Гипсотехника“ ООД, а инвеститор е Община Габрово.
Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие ГранопорТоп К1,5. Цветовете са 0608, 0605, 0603.

На трето място класирахте обект номер 7 в гр. Кюстендил:Обектът представлява триетажна жилищна сграда с магазини и се състезава в категория "Жилищни сгради - ново строителство". Заявител и изпълнител в конкурса е фирма „Дарсас“ ЕООД. Проектант е арх. Георги Велков, а инвеститор Михаил Стоянов. Използваните материали за фасада са Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие ГранопорТоп К1,5. Цветовете са 0195 и 0192.


Екипът на Баумит България честити на победителите! Очаквайте през следващата седмица началото на етап лято.May 25, 2018

ЗАДАВА СЕ ФИНАЛЪТ НА ЕТАП ПРОЛЕТ В КОНКУРСА НА БАУМИТ “ФАСАДА НА СЕЗОНА 2018”

Пролетта навлезе в най-красивата си фаза и раззелени и покри с цветове дръвчетата и храстчетата навън. Сградите с нови фасади са все по-често срещани и допълват усещането за красота и симетрия по улиците ни.
Вие, нашето жури, сега имате възможност да оцените участниците в конкурса "Фасада на сезона", етап Пролет, като гласувате тук за една от осемте сгради. Крайният срок е 31.05.2016 г., 12:00 часа!

Ето как изглежда временното класиране до този момент:

На първо място вие поставихте обект 1
Многофамилна жилищна сграда в категория „Жилищни сгради - ново строителство“. Фасадата се намира в град гр. Плевен на ул. „Ал. Стамболийски“ 4 и е проектирана от арх. Румен Шекеров от „Шекеров архитекти“, който е също така и заявител на обекта. Инвеститор и изпълнител е фирма „Четири едно“ ООД. Сградата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп К1,5. Цветове 0019, М746, М747.

На второ място за момента се нарежда обект 8 от категория „Термично саниране“ „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда“ в град гр. Габрово на ул. Спортна №3, вх. А, Б и В. Заявител и изпълнител е фирма „Гипсотехника“ ООД, а проектант е арх. Константин Брънеков от „Лано проект“ ЕООД. Инвеститорът е община Габрово. За възстановяването на тази фасада е използвана Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие ГранопорТоп К1,5. Цветове 0608, 0605, 0603.

На трето място във временното класиране е обект 7

Триетажна жилищна сграда с магазини от категория „Жилищни сгради - ново строителство“.
Проектант на обекта е арх. Георги Велков. Заявител и изпълнител е фирма Дарсас ЕООД, а инвеститор е г-н Михаил Стоянов. Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие ГранопорТоп К1,5. Цветове 0195 и 0192.

Можете да гласувате до 31 май до 12:00 часа на обяд като по този начин ще подкрепите вашия фаворит. Събралата най-много гласове фасада ще бъде удостоена с почетна грамота за победител от гласуването на публиката в сезон „Пролет“.

За всички останали фасади остава шансът да бъдат отново оценени от професионалното жури, което ще заседава през м. февруари 2019 година.

Apr 20, 2018

Новите ПураТоп – фасадна мазилка и ПураКолор – боя от Баумит


В строителството и особено при оформяне на фасадите съществува тенденция за избор на интензивни нюанси. Въпреки това, комбинирането на архитектурна естетика с високите изисквания за енергийна ефективност и дълготрайност представляваше досега голямо предизвикателство пред собствениците на сгради, дизайнерите и изпълнителите. Те бяха много ограничени при избора на цветове, защото тъмните тонове нагряват силно фасадните повърхности, когато те са изложени на слънце. Промяната сега е благодарение на уникалната формула на мазилката Баумит ПураТоп.

ПураТоп

Баумит ПураТоп е премиум акрилатна мазилка. Тя заменя преди предлаганата Баумит СтайлТоп. Същевременно мазилката притежава подобрена формула, за още по-добра визия на сградата, за брилянтен ефект на Вашата фасада.
Баумит ПураТоп дефинира ново поколение цветове за фасаден дизайн, даващи практически безкрайни възможности за оформление с всеки нюанс от каталога Баумит Life.
На първо място са 94-те интензивни тона, които са в основата на цветовата система „Life”, а останалите цветове (до 852) се получават чрез систематично изсветляване на основните. Интензивните цветове на Баумит придават на всяка фасада изключителен и строго индивидуален характер.
цветове Лайф
Благодарение на факта, че във формулата на мазилката са включени иновативните „cool“ пигменти, ярките и тъмни тонове могат сега да се полагат на големи площи върху външна интегрирана топлоизолационна система. Cool пигментите отразяват голяма част от слънчевата светлина, на която са изложени, и така намаляват температурата на повърхността. Това позволява прилагането на тъмни цветове върху цялата площ на ИТИС. Новите пигменти се смесват фабрично с мазилката, което означава, че всички онези, които са с коефициент на светлочувствителност (HBW) под 20, могат да се нанасят върху монолитните, както и върху целите топлоизолирани фасади. Референтната стойност на яркостта на цвета (или коефициент на светлочувствителност, отбелязван най-често като HBW) изразява яркостта на цвета, наблюдавана от човешкото око в сравнение с чисто бялото (= HBW 100) или с абсолютното черно (= HBW 0). Докато HBW разглежда само видимата дължина на вълната, топлинното нагряване на фасадата зависи от цялата слънчева радиация, включително ултравиолетовото и инфрачервеното лъчение. Това се измерва чрез стойността TSR (= Total Solar Reflectance), т.е. чрез стойността на oбщото слънчево отражение. Колкото е по-висока стойността TSR, толкова повече слънчева радиация се отразява и термичното нагряване на повърхностите е по-ниско.

Докато стандартните тъмни пигменти поглъщат голям процент от слънчевата светлина, Cool пигментите отразяват в значителна степен слънчевите лъчи,  имат по-висока стойност на общо слънчево отражение (TSR) и така осигуряват по-ниска температура на повърхността. Единствено за около 50-ина цвята от каталога се поставя допълнителното условие, преди полагане на мазилката да се изпълни по-дебел шпакловъчен слой – ок. 5–6 мм.

В комбинация с високото качество и сигурността, която гарантира през периода на експлоатация, Баумит ПураТоп наистина остава готина (Cool). Друго предимство на тази премиум мазилка е подобрената преработка. ПураТоп се нанася по-лесно и по-бързо, като крайната визия е равномерна и особено красива. Благодарение на много пластичната си консистенция мазилката се полага с много по-малко усилие.
Куул пигменти
Баумит ПураТоп е в нова, стабилно оформена кофа, със скала от вътрешната страна, указваща оставащото в кофата количество мазилка, с по-устойчив срещу нежелано отваряне капак, с усилена, ергономична дръжка.

Освен мазилката, Баумит предлага и премиум фасадна боя Баумит ПураКолор. Подобно на ПураТоп, и боята може да се оцветява брилянтно в цялата гама от тонове на цветовия каталог Баумит Life (852 цвята). Баумит ПураКолор е водоотблъскваща, но паропpопусклива, устойчива на атмосферни условия и може да се мие. Така, освен че с нея постигаме естетическо оформление на фасадите и на други стени върху минерални и органично свързани мазилки, върху шпакловъчни смеси и бетон, тя служи и като защитен покривен слой. Премиум боята е и много по-лека за преработка и може да се полага машинно, включително с иновативната „еърлес”-технология.


Apr 4, 2018

LIFE CHALLENGE 2018: Финалистите за най-добрата европейска „Фасада на годината“ са номинирани

Българска фасада се класира за финала
Международното експертно жури номинира 36 финалисти от участващите 325 сгради, подадени от 26 Баумит държави. Победителите ще получат своите награди на 14. Юни 2018 г. в сградата на Словашката филхармония в Братислава. 
 
Вопфинг, 3. април, 2018  
През 2014 г. разширихме за първи път конкурса Баумит Life Challenge, за да обхванем цяла Европа и да  представим безбройните творчески възможности, които сега са на разположение в дизайна на фасадните повърхности и текстури. Огромният международен интерес към тази награда, проявен от архитекти, инвеститори и строители, изискваше повторение.“ Така Роберт Шмид, управляващ директор на Баумит Бетайлигунген ГмбХ, обясни решението си да организира наградите Life Challenge на всеки две години.
 
325 заявления за участие от 26 държави – 36 номинации за финала в Братислава
През тази година в състезанието за европейска фасада се получиха 325 заявления от 26 държави. Те бяха оценени на първи кръг при онлайн гласуване на експертите от международното жури. Конкурсът навлезе във финалната си фаза в края на март, когато станаха ясни финалистите. Късата листа се състои от по шест фасади във всяка от шестте категории. Архитектите, инвеститорите и строителите на 36-те номинирани фасади ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите, която ще се състои на 14. юни 2018 г. в словашката столица. "Ние се вълнуваме много за финала в Братислава. Там 13-те експерти от международното жури, чрез гласуване по точки, ще определят победителите в отделните категории и големия победител в конкурса Баумит Life Challenge.", обясни Роберт Шмид.
 
36 финалисти, една българска фасада
От 325 кандидатури експертното жури номинира по 6 фасади във всяка категория, които ще участват в големия финал в Братислава. Австрия, Германия и Полша водят по броя на номинациите – всяка от тях с по 5 финалиста, следват Чехия и Испания с по 4 проекта, Словакия е представена с 3, а Франция, Румъния и Словения – с два проекта. България, Гърция, Унгария и Литва са класирани с по 1 фасада. Българската фасада, която  отива на финала е с проектант арх. Лорита Панова и инвеститор и изпълнител „Джентъл хаус“ ЕООД.
Къща №14, ул. Голяма могила 100а в гр. София, проектант арх. Лорита Панова, изпълнител и инвеститор „Джентъл хаус“ ЕООД

Пет категории, една специална награда
Конкурсът Life Challenge 2018 възприе като свое мото фразата "Запленени сме от структурата". Освен категориите „Еднофамилни къщи“, „Многофамилни жилищни сгради“, „Нежилищни сгради“, „Термично саниране“ и „Реновиране на исторически сгради“ има и още една специална награда за сгради, отличаващи се със специална текстура на фасадната повърхност. Всеки победител в съответната категория ще получи по € 6,600 парична награда. Големият победител ще се радва на парична награда от € 9,900.
 
Кликнигласувайспечели: Спечели пътуване за двама до Братислава
До 3. май всеки желаещ може да упражни своя вот за Европейска фасада на годината на сайта lifechallenge.baumit.com. Един от гласувалите ще спечели пътуване за двама, включващо две нощувки в четиризвезден хотел и участие на 14. Май 2018 г. в тържествената церемония по връчване на наградите в Братислава.  
 
За Баумит
Баумит интернационал е създадена през 1988 г. Баумит е водещ производител на топлоизолационни системи в цяла Европа с 45 млн. м2 на година и на трето място по производство на сухи строителни смеси. Групата е ситуирана и има дъщерни дружества в 26 европейски държави и в Китай. Баумит притежава 35 производствени предприятия за сухи строителни смеси и 11 за пастообразни продукти. 
 
За повече информация:Mar 12, 2018

Победителят във “Фасада на годината 2017” е еднфамилна жилищна сграда в с. Борики

На 12.03.2017 г. в 12:00 ч. приключи големият финал на “Фасада на годината 2017”. Екипът на Баумит България благодари на всички участници, които трепетно очакваха крайните резултати. Благодарим и на всички гласували, без които конкурсът нямаше да е възможен. Не можем и да не споменем всички екипи от професионалисти, които стоят зад обновените фасади. Но победителят е само един и гласовете на публиката избраха това да бъде еднофамилна жилищна сграда в с. Борики, община Габрово.
Заявител и инвеститор на проекта са Георги и Дарина Иванови, а проектант арх. Иван Узунов от Узунов проект EООД. Използваният материал е Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп К2.
Честито на победителя!


На второ място само с един глас разлика се класира Военноморският клуб в град Варна от категорията „Реновиране на исторически сгради“. Заявител, изпълнител и проектант на обекта е арх. Константин Пеев от Екса АД, а инвеститор ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". За сградата професионалистите са се доверили на Баумит мазилкова система с крайно покритие СиликонКолор.


Третото място се заема от Параклис "Свети Димитър" от категорията „Нежилищни сгради - ново строителство“ в град Ихтиман на ул. „Цар Освободител“. Заявител и проектант на сградата е арх. Светлана Аракийска, изпълнител фирма „Билдинг 58“ EООД, а инвеститор Община Ихтиман. Използваният материал е Баумит мазилкова система с крайно покритие СиликатТоп и ПураКолор.

Mar 1, 2018

ЗАПОЧВА ГЛАСУВАНЕТО ЗА ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ НА “ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2017” - БАУМИТ!


От 1-ви до 10-ти март 2018 г. изберете най-красивата фасада за 2017!

Интересът към конкурса тaзи година беше изключителен! 41 сгради взеха участие в четирите етапа и бяха подкрепени от вашите гласове, благодарение на които 12 обекта достигнаха до големия финал.
Първите три места от всеки сезон – пролет, лято, есен и зима ще се появят за още един последен път и ще се борят за гласовете на публиката, която ще определи големия победител. Приканваме ви да гласувате и да подкрепите най-добрата фасада според вас, за да може да спечели, а вие ще участвате в томбола за наградите на Баумит. Можете да го направите тук!
Ако имате повече от един фаворит може да дадете израз на своите впечатления на нашата фейсбук страница тук.

Баумит България пожелава успех на всички 12 финалистки във “Фасада на годината 2017”.

ЕТАП ЗИМА ОТ КОНКУРСА НА БАУМИТ „ФАСАДА НА ГОДИНАТА 2017“ ПРИКЛЮЧИ

Някак неусетно бързо дойде последния ден на месец февруари, но за участниците ни в етап Зима, чакането беше дълго и напрегнато. В този етап сградите бяха много, а конкуренцията засилена. Но всяко начало има и своя край, затова точно в 12:00 часа на 28 февруари затворихме гласуването във финалния етап от конкурса на БАУМИТ „Фасада на годината 2017“. Ето и победителите, които отново бяха избрани от публиката:

С 62 гласа класирахте на първо място многофамилна жилищна сграда в град Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев“. Заявител и изпълнител на проекта е фирма „Елит Строителна Компания“ ЕООД. Проектант на сградата е арх. инж. Петър Василев, Айва - Б EООД, а инвеститор община Ямбол. За обекта е използвана Баумит интегрирана топлоизолационна система с каменна вата и крайно покритие ГранопорТоп.
Жилищна сграда в Ямбол


Второ място публиката отреди на еднофамилна жилищна сграда в гр. Костинброд на ул. Черни връх ,1 със заявител и изпълнител Андрей Иванов. Той се е доверил на Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие СиликонТоп и КреативТоп. Проектант на сградтата е арх. Ивана Пенчева, а инвеститор Даниел Денков.
Еднофамилна къща в Костинброд


Трето място присъдихте на жилищна сграда с допълнително застрояване и басейн от категория „Еднофамилни къщи – ново строителство“. Сградата се намира в гр. София, ул. „Димитър Ил. Димитров“ 3 и е със заявител и изпълнител Джентъл Хаус ЕООД. Проектант на сградата е арх. Лорита Панова от ЛП Арх ООД, а използваните материали са Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно покритие НанопорТоп.

Трите сгради победителки заслужено отиват на финалния етап на конкурса „Фасада на годината 2017" където заедно с фаворитите от предходните сезони, ще се борят за крайната победа. Не сме забравили и за всички гласували, които могат да спечелят награда от сезонната томбола на Баумит България.
Гласувайте на големия финал от 1.03 до 10.03 в 12:00 ч. на http://fs.baumit.bg/en/?page=newfacade